Condicións de compra

condicións de compra

1. Introdución

O presente documento (conxuntamente con tódolos documentos nel mencionados) establece as condicións polas que se rexe o uso desta páxina web (www.meninos.org) e a compra de produtos na mesma (en adíate, as “Condicións”), calquera que sexa o aplicativo, medio dixital, soporte ou dispositivo a través do que se poida acceder. Rogámoslle que lea atentamente as presentes Condicións e a nosa Política de Privacidade e Cookies (“Política de Privacidade e Cookies”) antes de usar esta páxina web. Ao utilizar esta páxina web ou facer un pedido a través da mesma vostede consinte quedar vinculado por estas Condicións e pola nosa Política de Privacidad e Cookies, polo que se non está vostede de acordo con tódalas Condicións e coa Política de Privacidade e Cookies, non debe usar esta páxina web.

Se ten algunha pregunta relacionada coas Condicións ou a Política de Privacidade e Cookies pode poñerse en contacto con nós a través das nosas vías de contacto.

2. Os nosos datos

A venda de artigos a través desta páxina web é realizada por FUNDACIÓN MENIÑOS, domiciliada en Avda. de Cádiz, 5, 2º izda., edificio A Milagrosa, 15008 A Coruña (A CORUÑA), teléfono 981269955, correo electrónico meninos@meninos.org, CIF G15551120, inscrita no Rexistro de Fundacións do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, con número 239.

3. Os seus datos e as súas visitas a esta páxina web

A información ou datos personais que nos facilite sobre vostede, serán tratados con arranxo ao establecido na Política de Privacidade e Cookies. Ao facer uso desta páxina web vostede consinte o tratamento de dita información e datos e á súa vez, declara que toda a información ou datos que nos facilite son veraces e se corresponden coa realidad.

4. Uso da nosa páxina web

Ao facer uso desta páxina web e realizar pedidos a través da mesma, vostede comprométese a:

 1. Facer uso desta páxina web únicamente para realizar consultas ou pedidos legalmente válidos.
 2. Non realizar ningún pedido falso ou fraudulento. Se razonablemente se puidera considerar que se ten feito un pedido desta índole estaremos autorizados a anulalo e informar ás autoridades pertinentes.
 3. Facilitarnos a súa dirección de correo electrónico, dirección postal e/ou outros datos de contacto de forma veraz e exacta. Asimesmo, consinte que poderemos facer uso de dita información para poñernos en contacto con vostede si é necesario. Se non nos facilita vostede toda a información que necesitamos, non poderemos cursar o seu pedido.
 4. Ter capacidade legal suficiente: ao realizar un pedido a través desta páxina web, vostede declara ser maior de idade ou estar emancipado, e ter capacidade legal para celebrar contratos.

5. Dispoñibilidade do servizo

Os artigos que se ofrecen a través desta páxina web están únicamente dispoñibles para o seu envío no territorio peninsular de España e nas Illes Balears, excluíndose por tanto Canarias, Ceuta e Melilla.
Se desexa realizar un pedido dende Canarias, Ceuta e Melilla ou desde outro Estado a través deste sitio web, pode facelo tendo en conta dita limitación en relación co lugar de entrega, que deberá consultar contactando a través do teléfono 981269955 ou escribindo ao mail: tiendaweb@meninos.org.

6. Como realizar un pedido

 1. Para realizar un pedido, deberá seguir o procedemento de compra online:
 2. Elixindo en primeiro lugar os produtos que poidan ser do seu interese no catálogo.
 3. Enchendo todos aqueles datos que sexan obrigatorios durante o procedimiento.
 4. Seleccionando a forma de pago e realizando o mesmo a través da pasarela de pago segura.
 5. Finalizando o proceso de compra.
 6. Seguidamente, recibirá un correo electrónico

7. Prezos

Os prezos poden cambiar en calquera momento, pero (salvo no establecido anteriormente) os posibles cambios non afectarán aos pedidos con respecto aos que xa les teñamos enviado unha “Confirmación de Pedido”. A forma de pago das compras seleccionarase durante o proceso de compra e o pago, segundo a forma elixida, realizarase á finalización do proceso de compra e será condición indispensable para a formalización do mesmo.

8. Pago

A forma de pago admitida é con tarxeta de crédito ou débito, a través da pasarela de pago segura. O ou a cliente/a debe notificar a FUNDACIÓN MENIÑOS calquera cargo indebido ou fraudulento na tarxeta utilizada para as compras, mediante email ou vía telefónica, no menor prazo posible para que poida realizar as xestións oportunas.
As proveedoras ou emisoras de medios de pago poden adoptar medidas antifraude que conleven o rexeitamento de certo tipo de operacións: FUNDACIÓN MENIÑOS non é responsable da aplicación deste tipo de políticas de seguridade.

9. Dispoñibilidade dos produtos, envío e entrega

DISPOÑIBILIDADE

Tódolos productos ofertados na páxina web están dispoñibles (salvo roturas de stock ou casos excepcionais). En calquera caso, tódolos pedidos están suxeitos á dispoñibilidade dos produtos. Si se produxeran dificultades en canto ao suministro de produtos ou si non quedan artigos en stock, reembolsarémoslle calquera cantidade que puidiera vostede ter abonado.

ENTREGA DO ENVÍO EN DESTINO

A entrega do envío realizarase na dirección indicada como lugar de destino. Entenderase efectuada a mesma cando a persoa capaz que se atope en dita dirección acepte recller o envío, sexa ou non o destinatario que consta no albarán de recollida. Sempre que se solicite por O REMITENTE, se lle facilitará a información de entrega mediante unha comunicación do nome do receptor do envío dos datos da data e hora da entrega. O REMITENTE acepta como proba de entrega do envío a firma por parte do receptor consignada ben nun exemplar do presente documento ben nun terminal móbil, proba da que poderá solicitar copia. Non se entregarán mercaderías a menores de 18 anos.

É necesario mostrar o DNI, pasaporte orixinal, permiso de residencia ou similar na recollida de envíos na oficina da empresa de envíos. Só se entregarán envíos a outras persoas cando, tras identificarse, aporten a fotocopia do DNI, pasaporte ou similar do destinatario e a correspondente autorización debidamente firmada.

IMPOSIBILIDADE DE ENTREGA DO ENVÍO EN DESTINO

Cando sexa rehusado o envío en destino ou, por calquera outra causa que estea fóra de control da empresa que execute efectivamente o transporte, non poida realizarse a entrega do envío, a empresa de transportes, tan pronto como lle sexa posible, comunicará a O REMITENTE as circunstancias que impiden a entrega. Neste caso, O REMITENTE deberá contestar por escrito a aquéla, no prazo máximo de quince días, a contar da recepción da referida comunicación, se quere recuperar o envío ou si prefire que se remita a outro lugar de destino. Transcurrido o referido prazo sin que O REMITENTE teña exercido o seu dereito, o envío será tratado con arranxo ao que estableza a norma legal aplicable en función da natureza e do tipo de envío.

En calquera caso, será de cargo de O REMITENTE, ademais do pago da tarifa adicional correspondente, o abono dos gastos e costes ocasionados.

10. Transmisión do risco e a propiedad

Os riscos dos produtos serán ao seu cargo a partir do momento da súa entrega, de maneira que vostede adquirirá a propiedade dos produtos cando recibamos o pago completo de tódalas cantidades debidas en relación cos mesmos, incluídos os gastos de envío, ou ben no momento da entrega (segundo a definición contida na cláusula 9 anterior), si ésta tuvese lugar nun momento posterior.

11. Imposto sobre o valor engadido e facturación

IVE

De conformidade co disposto no artigo 68 da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Impuesto sobre o Valor Engadido, a entrega dos artigos entenderase localizada no territorio de aplicación do imposto. O tipo de IVE aplicable será o legalmente vixente en cada momento en función do artigo concreto de que se trate.

FACTURA

Si desexa recibir unha factura pode solicitala enviando un email á dirección de correo electrónico tiendaweb@meninos.org. Poderá recibila en formato electrónico ou en papel, á súa elección.

12. Política de devolucións

DEREITO DE DESESTIMENTO

Se vostede está contratando como consumidora ou usuaria conforme ao artigo 3 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, ten vostede dereito a desistir do presente contrato nun prazo de catorce (14) días naturais sen necesidade de xustificación. O prazo expirará aos catorce (14) días naturais do día que vostede ou unha terceira persoa indicada por vostede, distinto da transportista, adquiriu a posesión material dos bens ou en caso de que os bens que compoñen o seu pedido se entreguen por separado, aos catorce (14) días naturais do día que vostede ou unha terceira persoa indicada por vostede, distinto da transportista, adquiriu a posesión material do último deses bens.

Para exercer o dereito de desestimento, deberá vostede notificarnos aos datos de contacto indicados no número 2 destas condicións indicando por escrito a súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca (por exemplo, unha carta enviada por correo postal ou electrónico). Poderá utilizar o modelo de formulario de desestimento que figura como Anexo ás presentes Condicións, ainda que o seu uso non é obrigatorio. Para cumprir o prazo de desestimento, basta con que a comunicación relativa ao exercicio pola súa parte deste dereito sexa enviada antes de que venza o prazo correspondente.

CONSECUENCIAS DO DESESTIMENTO

Tras examinar o artigo comunicarémoslle se ten dereito ao reembolso das cantidades abonadas. O reembolso dos gastos de transporte únicamente se realizará cando o dereito de desestimento se exercite dentro do prazo legal e se devolvan tódolos artigos que compoñen o pedido en cuestión. Devolverémoslles tódolos pagos recibidos de vostede, incluídos os gastos de entrega ata a dirección de envío inicial (coa excepción dos gastos adicionais resultantes da elección pola súa parte dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos costosa de entrega ordinaria que ofrezamos) sen ningunha demora indebida e, en todo caso, a máis tardar catorce (14) días naturais a partir da data na que se nos informe da súa decisión de desistir do presente contrato.

Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para a transacción inicial, salvo que vostede nos indique o contrario, detallando expresamente o medio de pago a través do cal desexa que realicemos a devolución. Non incurrirá en ningún gasto como consecuencia do reembolso. Non obstante o anterior, poderemos reter o reembolso ata ter recibido os bens, ou ata que vostede teña presentado unha proba da devolución dos mesmos, segundo que condición se cumpra primeiro. Deberá vostede devolvernos ou entregarnos directamente os produtos na sede de FUNDACIÓN MENIÑOS ou solicitar a devolución a través dun mensaxeiro/courier, sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, nun prazo máximo de catorce (14) días naturais a partir da data en que nos comunique a súa decisión de desestimento do contrato.

Considerarase cumprido o prazo se efectúa a devolución dos bens antes de que teña concluído dito prazo. Salvo que realice a devolución dos bens na sede de FUNDACIÓN MENIÑOS ou a través dun mensaxeiro/courier organizado por nós, deberá vostede asumir o coste directo de devolución dos bens. Só será vostede responsable da disminución de valor dos bens resultantes dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento dos bens.

EXCEPCIÓNS

Non terá vostede dereito a desistir do contrato cuxo obxecto sexa o suministro de algún dos produtos seguintes:

 • Artigos personalizados.
 • CDs/DVD de música sen o seu envoltorio orixinal.
 • Bens precintados por razóns de saúde ou hixiene que teñan sido desprecintados trala entrega.

O seu dereito a desistir do contrato será de aplicación exclusivamente a aqueles produtos que se devolvan nas mesmas condicións en que vostede os recibiu. Non se fará ningún reembolso se o produto ten sido usado máis aló da mera apertura do mismo, de produtos que non estean nas mesmas condicións nas que se entregaron ou que teñan sufrido algún dano, polo que deberá ser coidadoso co/s produto/s mentres estean na súa posesión.

Por favor, devolva o artigo usando ou incluíndo todos os seus envoltorios orixinais, as instruccións e demais documentos que no seu caso o acompañen.

Quedan en todo caso a salvo os dereitos a accións recoñecidos pola lexislación vixente.

DEVOLUCIÓNS DE PRODUTOS DEFECTUOSOS

Nos casos en que vostede considere que no momento da entrega o produto non se axusta ao estipulado no contrato, deberá poñerse en contacto con nós de forma inmediata a través das nosas vías de contacto facilitando os datos do produto así como do dano que sofre e lle indicaremos a forma de proceder. Vostede ten dereito a devolver o produto, se ben lle rogamos teña en conta que Fundación Meniños é unha entidade social sen ánimo de lucro e que a devolución suporía un coste para a Fundación.

O producto poderao devolver (i) na sede de FUNDACIÓN MENIÑOS ou (ii) a través dun mensaxeiro/Courier que enviaremos ao seu domicilio.

Procederemos a examinar detidamente o produto devolto e lle comunicaremos por email dentro dun prazo razonable se procede o reembolsos ou a sustitución do mesmo (no seu caso). O reembolso ou a sustitución do artigo efectuarase o antes posible e, en calquera caso, dentro dos catorce (14) días seguintes á data na que lle enviemos un correo electrónico confirmando que procede o reembolso ou a sustitución do artigo non conforme.

As cantidades pagadas por aqueles produtos que sexan devoltos a causa dalgunha tara ou defecto, cando realmente exista, seranlle reembolsadas íntegramente, incluídos os gastos de entrega incurridos para entregarlle o artigo e os costes en que vostede houbera incurrido para devolvérnolo a nós. A devolución efectuarase no mesmo medio de pago que se utilizou para pagar a compra.
Quedan en todo caso a salvo os dereitos recoñecidos pola lexislación vixente.

13. Garantías e responsabilidade

Se vostede contrata como consumidora ou usuaria, conforme ao artigo 3 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, por el que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, ofrecémoslles garantías sobre os produtos que comercializamos a través desta páxina web, nos termos legalmente establecidos para cada tipo de produto, respondendo, por tanto, pola falta de conformidade dos mesmos que se manifeste nun prazo de dous (2) anos dende a entrega do producto.

Enténdese que os productos son conformes co contrato sempre que (i) se axusten á descrición realizada por nós e posean as cualidades que teñamos presentado nesta páxina web, (ii) sexan aptos para os usos a que ordinariamente se destinan os produtos do mesmo tipo e (iii) presenten a calidade e prestacións habituais dun produto do mesmo tipo que sexan fundadamente esperables. Neste sentido, se algún dos produtos non fora conforme co contrato, vostede deberá poñelo no noso coñecemento seguindo o procedemento detallado no apartado anterior e a través de calquera dos medios de comunicación previstos ao efecto.

Especificacións sobre materiais naturais

Os produtos que vendemos, especialmente en caso de haber productos de artesanía, a menudo poden presentar as características dos materiais naturais que se utilizan na súa fabricación. Estas características, tales como variación nas ventas, na textura, nos nós e na cor, non terán a consideración de defectos ou taras. Ao contrario, debería contarse coa súa presencia e aprecialas. Únicamente seleccionamos os produtos da máxima calidade, pero as características naturais son inevitables e deben ser aceptadas como parte da apariencia individual do produto.

Salvo que expresamente se dispoña o contrario nestas condicións, a nosa responsabilidade en relación con calquera produto adquirido na nosa páxina web estará limitada estritamente ao prezo de compra de dito produto.

14. Propiedade industrial e intelectual

Vostede recoñece e consinte que todo copyright, marca rexistrada e demais dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre os materiais ou contidos que se aportan como parte da páxina web nos corresponden en todo momento a nós o a quen nos otorgaron licenza para o seu uso. Vostede poderá facer uso de Vito material únicamente na forma en que llo autoricemos expresamente nósou quen nos outorgaron licenza para o seu uso. Esto non lle impedirá utilizar esta páxina web na medida necesaria para copiar a información sobre o seu pedido ou datos de Contacto.

15. Virus, piratería e outros ataques informáticos

Vostede non debe realizar un uso indebido desta páxina web mediante a introducción intencionada na mesma de virus, troianos, vermes, bombas lóxicas ou calquera outro programa ou material tecnolóxicamente perxudicial ou danoso. Non tratará de ter acceso non autorizado a esta páxina web, ao servidor en que dita páxina se atopa aloxada ou a calquera servidor, ordenador ou base de datos relacionada coa nosa páxina web. Comprométese a non atacar esta páxina web a través dun ataque de denegación de servicio o dun ataque de denegación de servicio distribuído.

O incumplimento desta cláusula podería levar aparellada a comisión de infraccións tipificadas pola normativa aplicable. Informaremos de calquera incumplimento de dita normativa ás autoridades competentes e cooperaremos con elas para descubrir a identidade do atacante. Asimesmo, en caso de incumplimento da presente cláusula, deixará inmediatamente de estar autorizado a usar esta páxina web.

Non seremos responsables de calquera dano ou pérdida resultante dun ataque de denegación de servizo, virus ou calquera outro programa ou material tecnolóxicamente perxudicial ou danoso que poida afectar a súa ordenador, equipo informático, datos o materiales como consecuencia del uso de esta página web o de la descarga de contidos da mesma ou aos que a mesma redireccione.

No caso de que a nosa páxina web conteña links a outras páxinas web e materiais de terceiros, ditos links se facilitan únicamente a efectos informativos, sen que nós teñamos control algún sobre o contido de ditas páxinas web ou materiais: polo tanto, non aceptamos responsabilidade algunha por calquera dano ou perda derivados do seu uso.

17. Comunicacións por escrito

A normativa aplicable esixe que parte da información ou comunicacións que lle enviemos sexan por escrito, non obstante, mediante o uso desta páxina web vostede acepta que a maior parte de ditas comunicacións con nós sexan electrónicas. Porémonos en contacto con vostede por correo electrónico ou facilitarémoslle información colgando avisos nesta páxina web. A efectos contractuales, vostede consinte en usar este medio electrónico de comunicación e recoñece que todo contrato, notificación, información e demais comunicacións que lle enviemos de forma electrónica cumpren cos requisitos legais de ser por escrito. Esta condición non afectará aos seus dereitos recoñecidos por lei.

18. Notificacións

As notificacións que vostede nos envíe deberán enviarse preferiblemente a través do noso formulario de contacto. Con arranxo ao disposto na cláusula anterior e salvo que se estipule o contrario, poderémoslle enviar comunicacións ben ao e-mail ou ben á dirección postal facilitada por vostede á hora de realizar un pedido. Entenderase que as notificacións terán sido recibidas y terán sido correctamente feitas no mesmo instante no que se colgan na nosa páxina web, vintecatro (24) horas despois de terse enviado un correo electrónico, ou tres días despois da data de franqueo de calquera carta. Para probar que a notificación ten sido feita, será suficiente con probar, no caso dunha carta, que tiña a dirección correcta, estaba correctamente selada e que foi debidamente entregada en correos ou nun buzón e, no caso dun correo electrónico, que o mesmo foi enviado á dirección de correo electrónico especificada polo receptor.

19. Cesión de dereitos e abrigas

Estas condicións e o contrato de compraventa son vinculantes tanto para vostede como para nós, así como para as nosas respectivas sucesoras, cesionarias e causahabentes. Vostede no poderá transmitir, ceder, gravar ou de calquera outro modo transferir un contrato ou algún dos dereitos ou obrigas derivados do mesmo, sen haber obtido o noso consentimento previo por escrito. Podemos transmitir, ceder, gravar, subcontratar ou de calquera outro xeito transferir un contrato ou algún dos dereitos ou obrigas derivados do mesmo, en calquera momento durante a súa vixencia. Para evitar calquera dúbida, ditas transmisións, cesións, gravámenes ou outras transferencias non afectarán os dereitos que, no seu caso, vostede, como consumidor, ten recoñecido por lei, nin anularán, reducirán ou limitarán de calquera outra forma as garantías, tanto expresas como tácitas, que lle otorgásemos.

20. Acontecementos fóra do noso control

Non seremos responsables por ningún incumprimento ou retraso no cumprimento dalguna das obrigas asumidas, cando o mesmo se deba a acontecementos ocasionados por causas de “Forza Maior”.

As causas de “Forza Maior” incluirán calquera acto, acontecemento, falta de exercicio, omisión ou accidente que estea fóra do noso control razoable e entre outros, os seguintes:

 • Folgas, peches patronais ou outras medidas reivindicativas.
 • Conmoción civil, revolta, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra.
 • Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural.
 • Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor ou otros medios de transporte, públicos ou privados.
 • Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións.
 • Actos, decretos, lexislación, normativa ou restriccións de calquera goberno ou autoridade pública. Entenderase que as obrigas quedarán suspensas durante o período no que a causa de “Forza Maior” continúe, e disporemos de unha ampliación prazo para cumprir ditas obrigas por un periodo de tempo igual ao que dure a causa de “Forza Maior”.

Poremos tódolos medios razoables para que finalice a causa de “Forza Maior” ou para atopar unha solución que nos permita cumprir as nosas obrigas a pesar da causa de “Forza Maior”.

21. Renuncia

A falta de requerimento pola nosa parte do cumprimento estricto pola súa parte dalgunha das obrigas asumidas por vostede en virtud dun contrato ou das presentes condicións ou a falta de exercicio pola nosa parte dos dereitos ou accións que nos puidiesen corresponder en virtude de dito contrato ou das condicións, non suporá renuncia nin limitación algunha en relación con ditos dereitos ou accións nin lle exonerará a vostede de cumprir con tales obrigas. Ningunha renuncia pola nosa parte a un dereito ou acción concreto suporá unha renuncia a outros dereitos ou accións derivados dun contrato ou das condicións.

Ningunha renuncia pola nosa parte a algunha das presentes condicións ou aos dereitos ou accións derivados dun contrato surtirá efecto, a non ser que se estableza expresamente que é unha renuncia e se formalice e se lle comunique a vostede a través dos distintos medios de contacto que vostede nos facilitou.

22. Nulidade parcial e acordo completo

NULIDADE PARCIAL

Se algunha das presentes Condicións ou algunha disposición dun contrato fosen declaradas nulas e sen efecto por resolución firme dictada por autoridade competente, os restantes termos e condicións permanecerán en vigor, sen que queden afectados por dita declaración de nulidad.

ACORDO COMPLETO

As presentes Condicións e todo documento a que se faga referencia expresa nas mesmas constitúen o acordo íntegro existente entre vostede e nós en relación obxeto das mesmas e sustitúen a calquera outro pacto, acordo ou promesa anterior convida entre vostede e nós verbalmente ou por escrito vostede e FUNDACIÓN MENIÑOS recoñecemos ter consentido a celebración dun contrato sen ter confiado en ningunha declaración ou promesa feita pola outra parte ou que puidera inferirse de calquera declaración ou escrito nas negociacións entabladas polos dous antes do mesmo, salvo aquelo que figura expresamente mencionado nas presentes condicións.

Nin vostede nin nós disporemos de acción frente a calquera declaración incerta realizada pola outra parte, verbal ou escrita, con anterioridade á data dun contrato (salvo que se tuvera feito tal declaración incerta de forma fraudulenta) e a única acción de que disporá a outra parte será por imcumprimeto de contrato de conformidade co disposto nas presentes condicións.

23. O noso dereito a modificar estas condicións

Reservámonos a facultade de modificar os presentes Termos e Condicións. Manterémoslle informado dos cambios sustanciais realizados nos mesmos. Estos non terán carácter retroactivo e, salvo posibles excepcións segundo o caso concreto, serán de aplicación despois de trinta (30) días naturais a contar dende a data da súa publicación no aviso correspondente. Se vostede non está de acordo coas modificacións introducidas, recomendámoslle non facer uso da nosa páxina web.

24. Lexislación aplicable e xurisdición

O uso da nosa páxina web e os contratos de compra de produtos a través dita páxina web rexiranse pola lexislación española.

As presentes “Condicións Xerais” están suxeitas e rexiranse conforme ao disposto
nas leis de España, en particular en:

 • A Lei 7/1998, de 13 de abril, sobre Condicións Xerais de Contratación
 • O Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias,•
 • O Reglamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e á libre circulación de estos datos e polo que deroga a directiva 95/46/CE (Reglamento xeral de protección de datos).
 • A Lei 7/1996, de 15 de xaneiro, de Ordeación do Comercio Minorista
 • A Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedad da Información e de Comercio Electrónico.

As partes sométense, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais do domicilio da persoa consumidora ou usuaria.

25. Comentarios, reclamacións e suxerencias

Os seus comentarios e suxerencias serán ben recibidos. Rogámoslles que nos envíe tales comentarios e sexerencias, así como calquera consulta, queixa ou reclamación a través do noso formulario de contacto, do teléfono ou da dirección postal ou de correo electrónico indicados na cláusula 2 destas “Condicións Xerais”. Ademais, temos follas oficiais de reclamación á súa disposición. As súas queixas e reclamacións serán atendidas no prazo máis breve posible e, en todo caso, no prazo máximo dun (1) mes.

En calquera caso, se considera que os seus dereitos foron vulnerados, pode dirixirnos as súas queixas para solicitar unha solución extrajudicial de controversias. Específicamente, si la adquisición entre usted y nosotros se ha celebrado online a través do noso sitio web, de acordo co REGLAMENTO (UE) No 524/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO, de 21 de maio de 2013, sobre resolución de litixios en liña en materia de consumo e polo que se modifica o Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE, informámoslle que vostede ten dereito a solicitar con nós unha resolución extraxudicial de controversias en materia de consumo accesible a través da dirección.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES