Os primeiros meniños e meniñas do Programa de Atención Prenatal e Perinatal xa van á escola

|
Imaxe: freepik

Parabéns a toda a poboación escolar para este primeiro mes de clase!

Xa levamos un mes desde o inicio do colexio, que este ano foi particularmente intenso para profesionais e familias adultas, pero sobre todo nenos, pola introdución dos necesarios protocolos sanitarios de seguridade relacionados coa COVID-19, entre eles:

– valoración do estado de saúde desde a entrada á saída: mirada preocupante cara a calquera síntoma de malestar (tose, vómitos, febre, diarrea, dor de garganta).

– introdución de novos hábitos,  limitantes pero necesarios, (máscaras, lavado de mans constante, distancia social, grupos burbulla, materiais e marcadoras personalizadas e  incompartible, …).

– adaptación de espazos e rutinas ás novas necesidades (ampliación, separación de aulas e corredores, comedores na aula, parcelación dos patios, xanelas sempre abertas).

– xestión de  contagios e de posibles contactos con positivo, conciliación familiar, laboral…

Noraboa e moito ánimo polo que queda de ano escolar!

En particular queremos felicitar con gran emoción e ilusión aos que foron os primeiros bebés nados durante o acompañamento da primeira edición do “Programa de atención  perinatal a mulleres en situación de vulnerabilidade social” en Santiago de Compostela (en xaneiro de 2017) que este setembro de 2020, cos seus 3 aniños empezaron o cole de maiores!

Empezamos acompañando ás súas nais e familias cando aínda estaban na barriga traballando para rebaixar e mellorar o manexo de situacións estresantes e preocupantes, motivando momentos de conexión e escoita necesarios para a vinculación temperá e apoiando reflexións conscientes sobre as súas necesidades físicas, psíquicas e emocionais presentes (intrauterinas) e futuras (recentemente nado).

Tras nacer fomos testemuñas dos seus avances no desenvolvemento e na vinculación sa, grazas ao constante acompañamento á díada (nai-bebé), desde o inicio da lactación ata as primeiras palabras e os primeiros pasos. 

Aínda que o programa ofrece atención ata os 18 meses dos bebés, grazas ás boas relacións profesionais establecidas seguimos sendo, cos seguimentos sucesivos, referentes seguros, para soster tamén os retos  relacionais sucesivos, como a separación das figuras de apego, xestión de perrenchas, inquietudes sobre desenvolvemento lingüístico, …

Durante o confinamento deste 2020 axudamos a soster cambios que afectaron moito aos máis pequenos polas súas grandes necesidades e a súa aínda limitada comprensión dos motivos tan especiais e mundiais:  desregulación do ciclo de sono, da alimentación, os efectos da falta de liberdade de movemento ao aire libre e da tensión dos adultos.

As necesarias limitacións actuais cambiaron moito a percepción, a vivencia do mundo social para todos e hai que seguir atento e vixiar o benestar psicofísico dos nenos para non normalizar rutinas pouco saudables, como o uso indiscriminado e sen límite de pantallas e comida para entretelos nun espazo pechado e ter en conta os efectos emocionais de explicacións pouco sensibles e fortes para unha idade temperá que poden xerar medos e ansiedades innecesarias.

Deixámosvos algunhas ligazóns para seguir reflexionando sobre estes temas de saúde infantil:

Coronavirus y niños: ¿cómo gestionamos sus miedos, la separación de sus seres queridos y las tareas?

¿Cómo explico una epidemia a los más pequeños?

Niños y Coronavirus, cómo explicarles qué es y qué está pasando

Consecuencias do uso de pantallas en nenos pequenos

Los primeros meniños y meniñas del Programa de Atención Prenatal y Perinatal ya van a la escuela

Imagen: freepik

¡Enhorabuena a toda la población escolar después del primer mes de clase!

Ya llevamos un mes desde el inicio del colegio, que este año ha sido particularmente intenso para profesionales y familia, adultos, pero sobre todo niños, por la introducción de los necesarios protocolos sanitarios de seguridad relacionados con la COVID-19, entre ellos:

  • valoración del estado de salud desde la entrada a la salida: mirada preocupante hacia cualquier síntoma de malestar (tos, vómitos, fiebre, diarrea, dolor de garganta)
  • introducción de nuevos hábitos, limitantes pero necesarios, (mascarillas, lavado de manos constante, distancia social, grupos burbuja, materiales y casilleros personalizados e incompartible, …)
  • adaptación de espacios y rutinas a las nuevas necesidades (ampliación, separación de aulas y pasillos, comedores en el aula, parcelación de los patios, ventanas siempre abiertas)
  • gestión de contagios y de posibles contactos con positivo, conciliación familiar, laboral…

¡Enhorabuena y mucho ánimo por lo que queda de año escolar!

En particular queremos felicitar con gran emoción e ilusión a los que fueron los primeros bebés nacidos durante el acompañamiento de la primera edición del “Programa de atención perinatal a mujeres en situación de vulnerabilidad social” en Santiago de Compostela (en enero de 2017) que este septiembre de 2020, con sus 3 añitos han empezado el cole de mayores!

Empezamos acompañando a sus madres y familias cuando aún estaban en la barriga promoviendo rebajar y mejorar el manejo de situaciones estresantes y preocupantes, motivando momentos de conexión y escucha necesarios para la vinculación temprana y apoyando reflexiones conscientes sobre sus necesidades físicas, psíquicas y emocionales presentes (intrauterinas) y futuras (recién nacido).

Tras nacer hemos sido testigos de sus avances en el desarrollo y en la vinculación sana, gracias al constante acompañamiento a la díada (madre-bebé), desde el inicio de la lactancia hasta las primeras palabras y los primeros pasos. 

Aunque el programa ofrece atención hasta los 18 meses de los bebés, gracias a las buenas relaciones profesionales establecidas seguimos siendo, con los seguimientos sucesivos, referentes seguros, para sostener también los retos relacionales sucesivos, como la separación de las figuras de apego, gestión de rabietas, inquietudes sobre desarrollo lingüístico, …

Durante el confinamiento de este 2020 hemos ayudado a sostener cambios que afectaron mucho a los más pequeños por sus grandes necesidades y su aún limitada comprensión de los motivos tan especiales y mundiales: desregulación del ciclo de sueño, de la alimentación, los efectos de la falta de libertad de movimiento al aire libre y del estrés de los adultos.

Las necesarias limitaciones actuales han cambiado mucho la percepción, la vivencia del mundo social para todos y hay que seguir atento y vigilar el bienestar psicofísico de los niños para no normalizar rutinas poco saludables, como el uso indiscriminado y sin límite de pantallas y comida para entretenerlos en un espacio cerrado y tener en cuenta los efectos emocionales de explicaciones poco sensibles y fuertes para una edad temprana que pueden generar miedos y ansiedades innecesarias.

Os dejamos algunos enlaces para seguir reflexionando sobre estos temas de salud infantil:

Coronavirus y niños: ¿cómo gestionamos sus miedos, la separación de sus seres queridos y las tareas?

¿Cómo explico una epidemia a los más pequeños?

Niños y Coronavirus, cómo explicarles qué es y qué está pasando

Consecuencias del uso de pantallas en niños pequeños

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *