Pobreza e Saúde Mental na Infancia

| | |

A pobreza ten un impacto pernicioso directo sobre a saúde mental, especialmente nas primeiras idades da vida, tallando as posibilidades de desenvolvemento pleno da persoa. 

A infancia, especialmente a primeira infancia, é un período transcendental para o desenvolvemento do ser humano; só precisamos pensar que no cerebro están a producirse nos primeiros anos de vida entre 800 e 1000 conexións neuronais por segundo, que están a forxar os nosos circuítos cerebrais, a nosa fisioloxía, o noso desenvolvemento cerebral e por tanto o noso pleno desenvolvemento a nivel mental e emocional. 

O substrato principal que actúa como condicionante dese desenvolvemento, é a contorna na que nenos e nenas crecen, unha contorna que ten que ser estimulante, que conter unha pluralidade, diversidade e extensión de variables, contextos e elementos que posibiliten a activación das redes neuronais, unha contorna de oportunidades no social e no individual, desde o máis básico, alimentarse, habitar unha casa, atención física, hixiene, etc., ata as necesidades máis elevadas e sofisticadas, protección, vinculación, seguridade, dispoñibilidade, amor, respostas continxentes, contacto social, xogo, contornas de aprendizaxe… 

Cando a pobreza se instala, o seu efecto é completamente integral na vida das persoas que a padecen. Non é unha cuestión de parcelas, é global, sistémica. Unha familia afectada pola pobreza terá dificultades para alimentarse, para manter unha vivenda, para acondicionala adecuadamente, para protexerse do frío ou da calor, pero tamén para xestionar as vidas e necesidades de todos os membros da familia e especialmente para manter o equilibrio mental e emocional. Tal e como nos lembran constantemente expertos en crianza e neuropsiquiatría, como Barudy, Cyrulnik e Rygaard, tan importante como a alimentación é a nutrición emocional, o alimento afectivo. Permanecer en situación de pobreza produce un dobre efecto pernicioso sobre a infancia. 

Por unha banda ocasiona directamente unha tensión vital constante para todos os membros da familia, pero cando es un neno ou nena e o teu cerebro se está formando, a tensión crónica xera substancias tóxicas que afectan directamente ao neurodesenvolvemento, ao desenvolvemento cognitivo, á memoria, á linguaxe. 

Doutra banda redobra os seus efectos a través da vía indirecta. Esa tensión vital nas persoas adultas coidadoras condúceas a un estado de indefensión psicolóxica (todo na súa vida está determinado por circunstancias externas fóra do seu control, mercado laboral, medidas sociais… perciben que fagan o que fagan, as súas vidas non dependen dos seus logros) e isto provoca unha situación de fatiga psicolóxica que leva á depresión e á perturbación nas relacións entre pais e nais e os seus fillos e fillas, de maneira que estes non reciben os estímulos adecuados para o seu desenvolvemento: dispoñibilidade emocional dos seus pais e nais, sintonización coas súas necesidades, consistencia e coherencia nos coidados, empatía, amor. Estes factores condicionan completamente o equilibrio afectivo e mental. Tensión crónica, carencias materiais básicas, ambiente relacional defectuoso, un cóctel tóxico que eleva os riscos de afectación da saúde mental da infancia, nunha espiral crónica que se reproduce inevitablemente se non cortamos o círculo de pobreza: pais e nais tensos, agoniados, irritables, deprimidos polas súas circunstancias, indefensos, incapaces de fornecer coidados materiais e emocionais aos seus fillos e fillas. Nenos e nenas moi pequenos vivindo unha tensión continuada que afecta o seu desenvolvemento cerebral, condicionando a súa saúde presente e futura.

Urxe que nos deixemos de miradas limitadas sobre a pobreza e a abordemos como un grave problema de saúde pública. É preciso garantir a dotación de recursos específicos para infancia e mocidade con enfermidades mentais, en especial co incremento de especialistas en pediatría, unidades de día, atención psicolóxica a infancia e adolescencia e o Desenvolvemento da especialidade de psiquiatría infantil e xuvenil.

Mónica Permuy
Directora Xeral
Fundación Meniños

Pobreza y Salud Mental en la Infancia

La pobreza tiene un impacto pernicioso directo sobre la salud mental, especialmente en las primeras edades de la vida, cercenando las posibilidades de desarrollo pleno de la persona.

La infancia, especialmente la primera infancia, es un periodo trascendental para el desarrollo del ser humano; sólo necesitamos pensar que en el cerebro se están produciendo en los primeros años de vida entre 800 y 1000 conexiones neuronales por segundo, que están forjando nuestros circuitos cerebrales, nuestra fisiología, nuestro desarrollo cerebral y por tanto nuestro pleno desarrollo a nivel mental y emocional.

El sustrato principal que actúa como condicionante de ese desarrollo, es el entorno en el que niños y niñas crecen, un entorno que ha de ser estimulante, ha de contener una pluralidad, diversidad y extensión de variables, contextos y elementos que posibiliten la activación de las redes neuronales , un entorno de oportunidades en lo social y en lo individual, desde lo más básico, alimentarse, habitar una casa, atención física, higiene, hasta las necesidades más elevadas y sofisticadas, protección, vinculación, seguridad, disponibilidad, amor, respuestas contingentes , contacto social, juego, entornos de aprendizaje,…

Cuando la pobreza se instala, su efecto es completamente integral en la vida de las personas que la padecen. No es una cuestión de parcelas, es global, sistémica. Una familia afectada por la pobreza tendrá dificultades para alimentarse, para mantener una vivienda, para acondicionarla adecuadamente, para protegerse del frío o del calor, pero también para gestionar las vidas y necesidades de todos los miembros de la familia y especialmente para mantener el equilibrio mental y emocional. Tal y como nos recuerdan constantemente expertos en crianza y neuropsiquiatría, como Barudy, Cyrulnik y Rygaard, tan importante como la alimentación es la nutrición emocional, el alimento afectivo. Permanecer en situación de pobreza produce un doble efecto pernicioso sobre la infancia.

Por un lado ocasiona directamente un estrés vital constante para todos los miembros de la familia, pero cuando eres un niño o niña y tu cerebro se está formando, el estrés crónico genera sustancias tóxicas que afectan directamente al neurodesarrollo, al desarrollo cognitivo, a la memoria, al lenguaje. 

Por otro lado redobla sus efectos a través de la vía indirecta. Ese estrés vital en las personas adultas cuidadoras las conduce a un estado de indefensión psicológica (todo en su vida está determinado por circunstancias externas fuera de su control, mercado laboral, medidas sociales, …., perciben que hagan lo que hagan, sus vidas no dependen de sus logros) y esto provoca una situación de fatiga psicológica que lleva a la depresión y a la perturbación en las relaciones entre padres y madres y sus hijos e hijas, de manera que estos no reciben los estímulos adecuados para su desarrollo: disponibilidad emocional de sus padres y madres, sintonización con sus necesidades, consistencia y coherencia en los cuidados, empatía, amor. Estos factores condicionan completamente el equilibrio afectivo y mental.

Estrés crónico, carencias materiales básicas, ambiente relacional defectuoso, un cóctel tóxico que eleva los riesgos de afectación de la salud mental de la infancia, en una espiral crónica que se reproduce inevitablemente si no cortamos el círculo de pobreza: padres y madres estresados, angustiados, irritables, deprimidos por sus circunstancias, indefensos, incapaces de proveer cuidados materiales y emocionales a sus hijos e hijas. Niños y niñas muy pequeños viviendo un estrés continuado que afecta a su desarrollo cerebral, condicionando su salud presente y futura.

Urge que nos dejemos de miradas limitadas sobre la pobreza y la abordemos como un grave problema de salud pública. Es necesario garantizar la dotación de recursos específicos para infancia y juventud con enfermedades mentales, en especial con el incremento de especialistas en pediatría, unidades de día, atención psicológica a infancia y adolescencia y el desarrollo de la especialidad de psiquiatría infantil y juvenil.

Mónica Permuy
Directora General
Fundación Meniños

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *