Benvidos á miña querida familia disfuncional

| |

O Día das Familias non pode nin debe pasar desapercibido para nós, non porque necesitemos un día para pensar nas familias, porque as familias son o noso día, cada día, pero si porque este día permítenos amosalas ao mundo, este día ofrécenos unha oportunidade para valorar o papel das familias e reflexionar sobre elas como actores sociais,  nos que se seguen a depositar multitude de responsabilidades e posiblemente pouca axuda para cumprilas.

A nosa vontade este ano difícil entre os difíciles é descargar, aliviar a carga, a lo menos a carga mental e emocional sobre as familias e avogar por visións mais interactivas e actualizadas que incorporen a responsabilidade social e os retos sociais actuais na comprensión das esixencias familiares. Por iso eliximos este provocador título e esta palabra que etiqueta  con frecuencia a moitas das familias coas que  traballamos en Meniños. Queremos darlle a volta completa ás etiquetas, desterralas  e amosar as fortalezas que esconden.

Falamos de FAMILIAS, non de familia, porque a diversidade, a heteroxeneidade son sen dúbida  características destacables e desexables nas familias. As familias reflexan a flexibilidade do sistema  e momento social no que se desenvolven,  o dinamismo e vitalidade  das sociedades cambiantes e a forza do movemento imparable dos sistemas humanos. Mudan constantemente, sofren, medran, desorganízanse e reorganízanse co ritmo constante e imparable da evolución social.

A mirada sobre as familias pode revelar as súas fraxilidades e vulnerabilidades, pero tamén as súas fortalezas e talentos. A flexibilidade e diversidade  son calidades magníficas que necesitan da nosa mirada selectiva, do  noso aprecio e coidado, porque elas serán  panca de cambio na mellora do funcionamento familiar para abordar os retos sociais que se lle presentan. 

A  palabra DISFUNCIONALIDADE, tan recorrida para pretender  describir e agrupar todo o que non funciona, necesita tamén unha revisión sosegada, para discriminar e esmiuzar todo o que se agacha nela,  para apreciar que tamén revela moitas posibilidades.  Normalmente o que catalogamos como “disfuncional” é máis ben algo “desacertado” para acadar posiblemente un fin lexítimo, para intentar cubrir unha necesidade lóxica como familia. Posiblemente o que agora vemos como “disfuncional” foi “funcional” noutros momentos e seguramente dentro desa etiqueta desafortunada agrúpanse detalles, modos, xeitos, ansias, desexos e feitos que desagregadamente son acertados, positivos e funcionais.

Non se trata de negar  e ignorar as dificultades, senón de guiar a observación e integrar a responsabilidade social  para a  ponderación equilibrada  de todos os elementos e o seu dinamismo, de cara á aportación ás familias da axuda compensadora que necesitan para medrar como familia e poder exercer a súa función social protectora e fornecedora de  coidados. Hai unha responsabilidade social compartida para axudar ás familias a cumprir as súas responsabilidades e adaptarse aos retos sociais actuais.

Todas as familias podemos recoñecernos nalgún momento, nalgunha das “disfuncionalidades”. Os “desacertos” son parte das nosas historias vitais que se escreben con éxitos e con fracasos, aprender dos segundos e sobre  todo, ter a oportunidade de ser axudadas,  é a mellor garantía para unha historia vital de crecemento e superación.

O indispensable nunha familia é a dispoñibilidade, a sensibilidade, o amor incondicional que compoñen a súa esencia  na súa función de crianza.

Quen non podería dicir benvidos á miña querida familia disfuncional!

Mónica Permuy
Directora Xeral  

Bienvenidos a mi querida familia «disfuncional»

El día de las familias no puede ni debe pasar desapercibido, no porque necesitemos un día para pensar en las familias, porque las familias nuestro día, cada día, pero sí porque este día nos permite mostrarlas al mundo, este día nos ofrece una oportunidad para valorar el papel de las familias y reflexionar sobre ellas como actores sociales, en los que siguen depositando multitud de responsabilidades y posiblemente poca ayuda para cumplirlas.

Nuestra voluntad este año difícil entre los difíciles es descargar, aliviar la carga, por lo menos la carga mental y emocional sobre las familias y abogar por visiones más interactivas y actualizadas que incorporen la responsabilidad social y los retos sociales actuales en la comprensión de las exigencias familiares. Por eso elegimos este provocador título y esta palabra que etiqueta con frecuencia a muchas de las familias con las que  trabajamos en Meniños. Queremos darle a volta completa a las etiquetas, desterrarlas y mostrar las fortalezas que esconden.

Hablamos de FAMILIAS, no de familia, porque la diversidad, la heterogeneidad son sin duda  características destacables y deseables en las familias. Las familias reflejan la flexibilidad del sistema  y momento social en el que se desarrollan,  el dinamismo y vitalidad de las sociedades cambiantes y la fuerza del movimiento imparable de los sistemas humanos. Cambian constantemente, sufren, crecen, se desorganizan y reorganizan con el ritmo constante e imparable de la evolución social.

La mirada sobre las familias puede revelar sus fragilidades y vulnerabilidades, pero también sus fortalezas y talentos. La flexibilidad y diversidad  son cualidades magníficas que necesitan de nuestra mirada selectiva, de nuestro aprecio y cuidado, porque ellas serán  palanca de cambio en la mejora del funcionamiento familiar para abordar los retos sociales que se le presentan. 

La palabra DISFUNCIONALIDAD, tan recurrida para pretender describir y agrupar todo lo que no funciona, necesita también una revisión sosegada, para discriminar e desmigar todo lo que se esconde en ella,  para apreciar que también revela muchas posibilidades.  Normalmente lo que catalogamos como “disfuncional” es más bien algo “desacertado” para alcanzar posiblemente un fin legítimo, para intentar cubrir una necesidad lógica como familia. Posiblemente lo que ahora vemos como “disfuncional” ha sido “funcional” en otros momentos y seguramente dentro de esa etiqueta desafortunada se agrupan detalles, modos, formas, ansias, deseos y hechos que desagregadamente son acertados, positivos y funcionales.

No se trata de negar e ignorar las dificultades, sino de guiar la observación e integrar la responsabilidad social para la ponderación equilibrada de todos los elementos y su dinamismo, de cara a la aportación a las familias de la ayuda compensadora que necesitan para crecer como familia y poder ejercer su función social protectora y proveedora de cuidados. Hay una responsabilidad social compartida para ayudar a las familias a cumplir as sus responsabilidades y adaptarse a los retos sociales actuales.

Todas las familias podemos reconocernos en algún momento, en alguna de las “disfuncionalidades”. Los “desaciertos” son parte de nuestras historias vitales que se escriben con éxitos y con fracasos, aprender de los segundos y, sobre  todo, tener la oportunidad de ser ayudadas, es la mejor garantía para una historia vital de crecimiento y superación.

Lo indispensable en una familia es la disponibilidad, la sensibilidad, el amor incondicional que componen a su esencia en su función de crianza.

¡Quién no podría decir “bienvenidos a mi querida familia disfuncional”!

Mónica Permuy 
Directora General 

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.