Accesibilidade web

A nosa páxina WEB adquiriu o compromiso de garantir a accesibilidad dos seus contidos a todos os/as ciudadáns/ás en cumprimiento do disposto pola Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, respectando do mesmo xeito as pautas proporcionadas pola WAI (Web Accesibility Initiative), organismo creado polo W3C (World Wide Web Consortium) para informar, investigar e fomentar o traballo en accesibilidade WEB.

Accesibilidade web. Na imaxe vese unha man dunha persoa, usando o rato do ordenador.
  • Estrutura da páxina: diseñouse co formato común para as páxinas de contidos, zona de cabeceira e zona de pe de páxina, facilitando así a familiarización coa presentación da información e a navegación a través dunha estrutura clara e ordenada.
  • Accesibilidade nos contidos textuais: todas as plantillas onde se recollen os contidos da WEB foron creadas baixo os criterios de accesibilidade de a WAI (máis información).
  • Imaxes: estableceuse un nivel de contraste suficiente entre o fondo e as imaxes, a través da utilización das combinacións de cor axeitadas. Incorporáronse textos alternativos ás imaxes, para que os lectores de pantalla permitan a quen os utilizan interpretar ditas imaxes (esta funcionalidade é igualmente útil para aquelas persoas que teñan deshabilitado do seu navegador a visualización de imaxes).
  • Atallos de teclado: habilitáronse unhas combinacións especiais de teclas a modo de atallos de teclado, para que quen utilice o teclado como medio de navegación o faga máis rápidamente.
  • Identificación de idioma: nas páxinas e documentos insertados que procede, identifícase o idioma.
  • Taboas: incorporouse a todas as taboas existentes no sitio WEB o código necesario para a súa axeitada interpretación polos navegadores de voz e a súa correcta lectura en liña.
  • Publicación de arquivos PDF accesibles: os PDF que se incorporan á WEB son obxecto de revisión conforme aos estándares de accesibilidade.