Estamos de aniversario! 24 anos traballando a prol da infancia.

Hoxe 8 de marzo celebramos o 24 aniversario da Fundación  Meniños. Esta gran data, coincidente no calendario coa celebración do Día da Muller, é tamén a data emblemática de celebración do nacemento da nosa Fundación. 

Neste día amontóanse e atropélanse os recordos de multitude de pequenos pasos e grandes retos que marcan a traxectoria da nosa organización, recordos, sobre todo, de todas as persoas que foron construíndo paso a paso o grande proxecto de  Meniños. 

Celebrar o aniversario ten que ser primordialmente unha ocasión para conectar pasado con futuro, para sentirnos parte dun fermoso proxecto que, como todas as grandes obras, é froito dun traballo compartido por moitas persoas e 24 anos dan xa para unha pequeniña historia pola que camiñaron persoas que xa non están, pero que por suposto lembramos e homenaxeamos hoxe porque deixaron a súa pegada indeleble en Meniños e persoas que estamos comprometidas co presente,  traballando intensamente para proxectar o futuro de  Meniños,  desexando que novas incorporacións continúen sumándose a este proxecto. Hoxe ante todo queremos enviar o noso recoñecemento a todas estas persoas que compartimos o marabilloso fío da vida de  Meniños. 

Todas estamos conectadas ao redor da misión de  Meniños, que se resume nesa marabillosa frase que nos repetimos constantemente “SOMOS A  NOSA INFANCIA” no noso acompañamento diario a persoas que sufriron desprotección, desamparo, soidade, marxinación, exclusión, violencia… Persoas ás que a vida lles deparou máis reveses e desventuras das que son capaces de xestionar sen axuda. Pero esas fracturas nas súas vidas, foron tamén a ocasión para atoparnos con elas e abrir novas oportunidades para a superación, para a reparación e en definitiva para seguir crecendo como persoas. Porque o noso sinal de identidade é crer no cambio e traballar para o cambio, ver oportunidades e posibilidades en cada dificultade. Esta mirada positiva e optimista é a nosa actitude irrenunciable na nosa profesión e cremos que non hai nada máis fermoso que facer un labor que che permite ensanchar a vida das persoas.

A nosa enerxía e dedicación está enfocada na infancia, é nela onde se sentan as bases do futuro de toda a sociedade. O capital humano e o capital social, dos que tanto se fala agora, xéstanse de forma decisiva na nosa infancia. A forma en que nos  crían, nos coidan, nos aman, condiciona toda a nosa vida e marca a diferenza entre persoas que “abrazan e celebran” a vida como unha oportunidade plena na que desenvolver todo o seu potencial e persoas que “remontan” a vida como unha carreira de obstáculos que non ven capaces de afrontar.

En Galicia hai miles de nenos e nenas que sofren as consecuencias da desprotección e a falta de coidados por múltiples situacións familiares (pobreza, exclusión, enfermidade, violencia, carencia de hábitos adecuados, etc.), situacións que desestabilizan, debilitan a saúde emocional e mental de pais e nais e lesionan a súa capacidade para coidar, amar e ofrecer seguridade aos seus fillos e fillas.

En Meniños desenvolvemos proxectos de intervención  psicoeducativa coas familias a través dos cales profesionais da psicoloxía, a pedagoxía, o traballo social e a educación social traballan para que as feridas provocadas pola falta de coidados sexan reparadas e para que estes nenos e nenas medren nunha familia que lles achegue toda a seguridade e afecto necesarios para converterse en persoas adultas sas, construíndo unha sociedade cohesionada, xusta e solidaria. Todas as persoas teñen o dereito a que se lles ofreza axuda e oportunidades para recuperar a capacidade de coidar e de amar, e todos os nenos e nenas teñen o dereito de crecer baixo a protección e o coidado dunha familia.

Isto é o que facemos en  Meniños e o motivo da celebración deste día: construír e consolidar vínculos familiares, recuperar persoas, reconstruír lazos de coidado, protección e afecto ao redor da infancia como garantía de saúde e avance social.

Atendemos anualmente a 1.000 nenos, nenas e adolescentes e a 900 familias.

Ademais deseñamos proxectos educativos para colexios e entidades de tempo libre que permitan sentar a bases dunha educación emocional para a convivencia e a solidariedade.  Máis de 4.000 nenos e nenas participan en cada curso escolar. 

Somos unha ONG, os nosos proxectos só son posibles coa contribución de todas as persoas que senten comprometidas coa infancia. 

Por iso neste día queremos manifestar o noso sincero e entusiasta recoñecemento ao labor de todas as persoas, entidades, empresas e organizacións que colaboraron e colaboran connosco, pois a súa contribución non só permite coidar e protexer á infancia hoxe, senón deixar a estes nenos e nenas preparados para coidar e protexer ás novas xeracións do mañá, pois o noso reto é a transformación social. 

Mónica Permuy
Directora Xeral

¡Estamos de aniversario! 24 años trabajando a favor de la infancia.

Hoy 8 de marzo celebramos el 24 aniversario de la Fundación Meniños. Esta gran fecha coincidente en el calendario con la celebración del Día de la Mujer, es también la fecha emblemática de celebración del nacimiento de nuestra Fundación. 

En este día se amontonan y se atropellan los recuerdos de multitud de pequeños pasos y grandes retos que jalonan la trayectoria de nuestra organización, recuerdos sobre todo, de todas las personas que han ido construyendo paso a paso el gran proyecto de Meniños. 

Celebrar el aniversario ha de ser ante todo una ocasión para conectar pasado con futuro, para sentirnos parte de un hermoso proyecto que, como todas las grandes obras, es fruto de un trabajo compartido por muchas personas y 24 años dan ya para una pequeñita historia por la que han caminado personas que ya no están, pero que por supuesto recordamos y homenajeamos hoy porque han dejado su huella indeleble en Meniños y personas que estamos comprometidas con el presente, trabajando intensamente para proyectar el futuro de Meniños,  deseando que nuevas incorporaciones continúen sumándose a este proyecto. Hoy ante todo queremos enviar nuestro reconocimiento a todas estas personas que compartimos el maravilloso hilo de la vida de Meniños. 

 Todas estamos conectadas en torno a la misión de Meniños , que se resume en esa maravillosa frase que nos repetimos constantemente “SOMOS A NOSA INFANCIA” en nuestro acompañamiento diario a personas que han sufrido desprotección, desamparo, soledad, marginación, exclusión, violencia… Personas a las que la vida les ha deparado más reveses y desventuras de las que son capaces de gestionar sin ayuda. Pero esas fracturas en sus vidas, han sido también la ocasión para encontrarnos con ellas y abrir nuevas oportunidades para la superación, para la reparación y en definitiva para seguir creciendo como personas. Porque nuestra seña de identidad es creer en el cambio y trabajar para el cambio, ver oportunidades y posibilidades ante cada dificultad. Esta mirada positiva y optimista es nuestra actitud irrenunciable en nuestra profesión y creemos que no hay nada más hermoso que realizar una labor que te permite ensanchar la vida de las personas.

Nuestra energía y dedicación está volcada en la infancia, es en ella donde se asientan las bases del futuro de toda la sociedad. El capital humano y el capital social, de los que tanto se habla ahora, se gestan de forma decisiva en nuestra infancia. La forma en que nos crían, nos cuidan, nos aman, condiciona toda nuestra vida y marca la diferencia entre personas que “abrazan y celebran” la vida como una oportunidad plena en la que desarrollar todo su potencial y personas que “remontan” la vida como una carrera de obstáculos que no se ven capaces de afrontar.

En Galicia hay miles de niños y niñas que sufren las consecuencias de la desprotección y la falta de cuidados por múltiples situaciones familiares (pobreza, exclusión, enfermedad, violencia, carencia de hábitos adecuados, etc.), situaciones que desestabilizan, debilitan la salud emocional y mental de padres y madres y lesionan su capacidad para cuidar, amar y ofrecer seguridad a sus hijos e hijas.

En Meniños desarrollamos proyectos de intervención psicoeducativa con las familias a través de los cuales profesionales de la psicología, la pedagogía, el trabajo social y la educación social trabajan para que las heridas provocadas por la falta de cuidados sean reparadas y para que estos niños y niñas crezcan en una familia que les aporte toda la seguridad y afecto necesario para convertirse en personas adultas sanas, construyendo una sociedad cohesionada, justa y solidaria. Todas las personas tienen el derecho a que se les ofrezca ayuda y oportunidades para recuperar la capacidad de cuidar y de amar y todos los niños y niñas tienen el derecho de crecer bajo la protección y el cuidado de una familia.

Esto es lo que hacemos en Meniños y el motivo de la celebración de este día: construir y consolidar vínculos familiares, recuperar personas, reconstruir lazos de cuidado, protección y afecto en torno a la infancia como garantía de salud y avance social.

Atendemos anualmente a 1.000 niños, niñas y adolescentes y a 900 familias.

Además diseñamos proyectos educativos para colegios y entidades de tiempo libre que permitan sentar la bases de una educación emocional para la convivencia y la solidaridad.  Más de 4.000 niños y niñas participan en cada curso escolar. 

Somos una ONG, nuestros proyectos sólo son posibles con la contribución de todas las personas que se sienten comprometidas con la infancia. 

Por eso en este día queremos manifestar nuestro sincero y entusiasta reconocimiento a la labor de todas las personas, entidades, empresas y organizaciones que han colaborado y colaboran con nosotros, pues su contribución no sólo permite cuidar y proteger a la infancia hoy, sino dejar a estos niños y niñas preparados para cuidar y proteger a las nuevas generaciones del mañana, pues nuestro reto es la transformación social. 

Mónica Permuy
Directora General

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *